Otwórz menu

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

sporządza akty notarialne,  jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, w tym między innymi:

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają moc sądowego stwierdzenia nabycia spadku, niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia Notariusz dokonuje jego wpisu w Rejestrze Spadkowym i od razu od dokonania wpisu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

sporządza poświadczenia, notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

spisuje protokoły, w przypadkach prawem przewidzianych Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Ponadto notariusz spisuje protokoły (w tym protokoły dziedziczenia) w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne a w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Szukasz Kancelarii notarialnej w Olsztynie? Skontaktuj się z nami.

Kontakt z Kancelarią

Dane teleadresowe

Notariusz Olsztyn
Kancelaria Notarialna Maciej Wróblewski

slice3

tel. 89 519 56 56
tel. kom. 530 741 411

slice2

e-mail:
poczta@notariusz-olsztyn.pl

slice1

ul. Dąbrowszczaków Nr 4 lokal 2
10-539 Olsztyn

Mapa dojazdu

    Wypełnij formularz kontaktowy

    Wróć do góry
    Zamknij menu Zadzwoń do nas tel. 530 741 411